/Files/images/malyunki_dlya_saytu/i (2).jpg

3.3. Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально - технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально- оздоровчою базою навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо.

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-вихованого процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

/Files/images/malyunki_dlya_saytu/i (1).jpg

3.4. Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватись правил особистої гігієни;

- носити шкільну форму встановленого зразка, знати текст Гімну України та гімну гімназії.

/Files/images/malyunki_dlya_saytu/i (7).jpg

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

1) захист професійної честі, гідності;

2) самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров'я учнів;

3) підвищення кваліфікації, перепідготовку, позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

4) проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

5) виявлення педагогічної ініціативи;

6) внесення пропозицій керівництву гімназії-інтернату і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

7) на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

8) отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

9) об'єднуватися в професійні спілки та бути членами об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законом.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

/Files/images/malyunki_dlya_saytu/i (3).jpg

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

1) забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

2) сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереження їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

3) сприяти зростанню іміджу Олександрійської гімназії-інтернату;

4) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

5) виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

6) готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

7) дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

8) захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

9) постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

10) виконувати Статут Олександрійської гімназії-інтернату, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору

11) виконувати накази і розпорядження керівника Олександрійської гімназії-інтернату, органів управління освітою;

12) брати участь у роботі педагогічної ради.

/Files/images/malyunki_dlya_saytu/i (13).jpg

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатися до органів управління освітою, керівника Олександрійської гімназії-інтернату і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних Судових органах;

- на оскарження в апеляційну комісію атестаційних робіт учнів.

3.16. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть солідарну відповідальність за здобуття дітьми загальної середньої освіти і зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, Олександрійська гімназія-інтернат може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

Кiлькiсть переглядiв: 139